Форум
 
> форум > Помощь в срочных вопросах

Прийоми виховання програмованого методичні принципи і


Метод виховання поділяють на окремі елементи — прийоми виховання, які використовують для підвищення виховної ефективності методів. Прийом виховання — складова частина методу, що визначає шляхи реалізації вимог методів виховання. Однією з найпоширеніших є класифікація методів російського вченого-педагога Віталія Сластьоніна, згідно з якою розрізняють такі групи методів: 1. Методи формування свідомості особистості(бесіда, лекція, дискусія, переконання, навіювання, приклад). Бесіда — метод виховання та отримання інформації про особистість за допомогою безпосереднього словесного спілкування. Резул. Методологічні й методичні принципи виховання. Поняття виховного впливу, його класифікація. 2017-11-30. На початкових етапах виховання переважає активність педагога. З набуттям дитиною компетентності та вправності її активність значно збільшується. А на заключних етапах виховного процесу вона під керівництвом учителя усе виконує самостійно. Саме за таких умов для дитини відкриваються можливості відчути себе суб’єктом діяльності. Сприятливимипсихологічними умовами розвитку учня є створення педагогом обстановки його прийняття, захищеності, любові. З метою активного використання психологічних особливостей дитини варто виділити загальні психологічні вимоги або методичні принципи виховання Поняття про методи, методичні прийоми, засоби виховання та їх класифікації. Виховання — це двосторонній процес, що об'єднує в собі діяльність учителя і діяльність учнів. Щоб виховати активну готовність до виховного впливу, необхідно поставити вихованця в певні умови, підібрати зовнішні форми і внутрішні "інструменти дотику до особистості" (А. С. Макаренко) — методи виховання. Метод виховання — спосіб впливу на свідомість, почуття, волю, поведінку і систему відносин учня з метою формування активних громадян незалежної України. Метод виховання — спосіб взаємопов'язаної діяльн. Прийоми виховання - елементи педагогічної технології методу, педагогічна техніка реалізації методу виховання. У різних методах залежно від ситуації і виникає педагогічного завдання можуть використовуватись як різні, так і одні й ті ж прийоми. За основу одного з варіантів класифікації прийомів виховання в даному посібнику взяті комунікативні прийоми взаємодії (Ю. Тюнников та ін.). Прийоми, спрямовані на зміни як у відносинах педагога з учнем, так і в його взаєминах з оточуючими. "Рольова маска". Учневі пропонується увійти в деяку роль і виступити вже не від свого імені, а від імені. Основні методичні засоби програмованого навчання. Характерними рисами навчаючих програм, що лежать в основі програмованого навчання, є: відбір навчального матеріалу, розташування його в чіткій логічній послідовності, усунення несуттєвого, розчленування цього матеріалу на певні частини, точні й конкретні вказівки студентові, виконання яких необхідне для засвоєння кожної порції матеріалу; завдання для самоконтролю(внутрішній зворотний зв’язок), а також для контролю з боку викладача(зовнішный зворотний зв’язок) за процесом. Методи і прийоми виховання є своєрідними інструментами в діяльності вихователя. їх дієвість залежить від використання виховних засобів. Засоби виховання — надбання матеріальної та духовної культури (художня, наукова література, радіо, телебачення, Інтернет, предмети образотворчого, театрального, кіномистецтва тощо), форми і види виховної роботи (збори, бесіди, конференції, гуртки, ігри, спортивна діяльність), які задіюють під час використання певного методу. У навчальному посібнику, висвітлення, світового, українського досвіду психолого-педагогічних досліджень, подаються концептуальні засади основних розділів курсу, Педагогічна психологія, матеріали провідних теоретичних і прикладних досліджень у галузі психологічного знання теоретичними матеріалами, описи формуючих психолого-педагогічних технік, поглиблення самостійного вивчання окремих питань цієї навчальної дисципліни - Методологічні й методичні принципи виховання - ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ. Методи і прийоми виховання. У справі виховання людини важливо концентрувати увагу не лише на питаннях досягнення мети, розв'язання завдань виховання, його змісту, принципів, тобто, що робити, а й на тому (і це особливо важливо!) як це робити. К.Д. Ушинський неодноразово підкреслював, що методи виховання -- це інструменти конкретної діяльності педагога. Інші автори ототожнюють методи виховання з шляхами виховної діяльності. С.Г. Карпенчук вважає, що поняття "методи виховання" і "форми виховання" дуже близькі між собою. Вона стверджує: "Методи -- це оптимальні підходи до ефективного розв'язання тих виховних завдань, які визначаються метою виховання"3. Методи виховання – (від грец. metodos — шлях дослідження, пізнання) - це способи педагогічної діяльності, які спрямовані на реалізацію мети виховання. Вони передбачають спільну взаємопов’язану діяльність вихователів, вихованців, сім’ї, класного колективу й інших учасників виховного процесу з метою формування в дітей поглядів, переконань, навичок поведінки.. Презентація на урок Педагогіка скачати. Прийом виховання — це своєрідна частина, деталь, складова частина методу виховання, необхідна для більш ефективного застосування методу в умовах конкретної ситуації (наприклад — прийом у бесіді, лекції, диспуті). Існують різні класифікації прийомів виховання. Прийоми виховання можна поділити на дві групи: Творчі прийоми: доброта, увага і піклування; прояв уміння і переваги вчителя; активізація прихованих почуттів; пробудження гуманних почуттів; прояв засмучення; зміцнення віри в свої сили; довір’я; залучення до цікавої діяльності; Гальмуючі прийоми: паралельна педагогічна дія, наказ, ласкавий . Основні класифікації методів виховання. Виховання як цілеспрямований процес здійснюється певними шляхами або методами. Методи виховання – шляхи досягнення оптимальних педагогічних результатів відповідно до поставлених виховних цілей. Сучасні педагоги виділили кілька груп методів, поклавши в їх основу цілісну структуру діяльності, що включає усвідомлення процесу діяльності, її організації, стимулювання; контроль і аналіз результатів. 1. Методи формування свідомості особистості – передбачають вплив на свідомість, почуття і волю з метою формування поглядів і переконань. До них належать переконанн. Прийоми виховання – це елементи методів. Засоби виховання – це доцільно організовані методичні шляхи рішення тих чи інших виховних задач (наочність, ТЗН, виставка книг). Методи формування суспільної свідомості:лекція, бесіда,диспут, приклад, розповідь, пояснення, авторитет. Мета: вплив на свідомість, почуття, волю вихованця для роз’яснення, доказу правильності певної поведінки. Принцип виховуючого навчння. Навчання-складний і багатогранний процес у якому учні не тільки здобувають ЗУН, а й у них формується погляди ставлення до світу, розвиваються здібності, тобто проходить процес виховання. Шляхи реалізації: Через зміст навчального матеріалу. Основними принципами общеметодіческімі у фізичному вихованні є: принцип свідомості і активності; принцип наочності; принцип систематичності; принцип доступності та принцип міцності. Принцип свідомості і активності. Вибір методів і методичних прийомів визначається конкретної педагогічної завданням, особливостями змісту навчального матеріалу, підготовленістю учнів, конкретними зовнішніми умовами. Певною мірою він залежить також від методичної та технічної підготовленості самого педагога. За формою спілкування педагога з учнями, тобто за формою керівництва навчальним процесом, можна виділити методи використання слова і методи забезпечення наочності. Методи виховання і методичні прийоми тісно пов'язані між собою, можуть здійснювати взаємопереходів, заміняти один одного в конкретних педагогічних ситуаціях. К засобам виховання відносяться, з одного боку, різні види діяльності (Ігрова, навчальна, трудова та ін.), А з іншого - сукупність предметів і творів матеріальної і духовної культури, що залучаються для педагогічної роботи (Наочні посібники, історична, художня і науково-популярна література, твори образотворчого та музичного мистецтва, технічні пристосування, засоби масової інформації і т.п.). Різниця між засобами і методами вихованн. Принципи фізичного виховання. Принцип доступності та індивідуалізації передбачає облік індивідуальних особливостей учнів і відповідність рухових завдань, які пропонуються їм. Для здійснення цього слід враховувати вік, стать дитини, рівень її загальної і спеціальної фізичної підготовки, вольові якості, здатність до засвоєння готових рухів. Методичні прийоми – це шляхи реалізації методів у конкретних випадках і умовах процесу фізичного виховання. Розрізняють три групи методів: демонстрації, словесні та практичні.

Методи демонстрації. Методи демонстрації ґрунтуються на безпосередньому почуттєвому сприйманні фізичних вправ і використовуються для утворення в дітей зорових уявлень про рух. Принципи виховання — керівні положення, що відображають загальні закономірності процесу виховання і визначають вимоги до змісту організації та методів виховного процесу. Процес виховання ґрунтується на таких принципах. Цілеспрямованість виховання. Передбачає спрямування виховної роботи на досягнення основної мети виховання — всебічно розвиненої особистості, підготовки її до свідомої та активної трудової діяльності. Реалізується цей принцип за умови підпорядкованості виховної роботи загальній меті, знання цієї мети вихователями і. вихованцями, недопущення стихійності у вихованні, наявності перс. Ефективність виховної роботи залежить від використання системи спеціальних методів, які зумовлюють зміст і специфіку діяльності педагога, а також спосіб побудови взаємодії з вихованцями з метою реалізації виховних завдань. Методи виховання – це способи взаємопов’язаної діяльності вихователя і вихованця, які спрямовані на формування вихованості останнього. Методи виховання поділяються на загальні (застосовуються в усіх напрямах виховання) і …


принципи і методичні прийоми програмованого виховання

Тема закрыта
 принципи і методичні прийоми програмованого виховання
vetalisimus
Сообщение 21.04.2021, 08:43
Сообщение #1


і
*

Группа: принципи Заслуженный шаман форума
Сообщений: 31
Регистрация: програмованого 25.12.2013
Пользователь №: 4463
Спасибо сказали: 16 раз(а)

Репутация:   21  принципи і методичні прийоми програмованого виховання
Admin
Сообщение 21.04.2021, 10:57
Сообщение #2


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Скачать
Спасибо сказали: 12
jenj5010 (17.02.2021, 10:57), zachyaple (17.02.2021, 10:57), Tom1968 (17.02.2021, 10:57), Rodolfoprimero1 (17.02.2021, 10:57), snezhana18 (17.02.2021, 10:57), методичні (17.02.2021, 10:57), Lana12K1 (17.02.2021, 10:57), centuriom24 (17.02.2021, 10:57), Rolka08 (17.02.2021, 10:57), Petras (17.02.2021, 10:57), yorinv (17.02.2021, 10:57), djaymedicine (17.02.2021, 10:57), rabian (17.02.2021, 10:57), Larisa0_25_46 (17.02.2021, 10:57), BLACKWOLF (17.02.2021, 10:57), KatyaVer (17.02.2021, 10:57), Juliano4ka_smile (17.02.2021, 10:57), harryo26 (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение 21.04.2021, 10:59
Сообщение #3


Новобранец
*

Группа: Заслуженный шаман форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.12.2013
Пользователь №: 4463
Спасибо принципи сказали: 16 раз(а)

Репутация:   21  

Admin
Сообщение 21.04.2021, 10:57
Сообщение #4


Лидер
******

Группа: Администраторы
Сообщений: 950
Регистрация: 04.05.2008
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 655 раз(а)

Репутация:   977  Спасибо сказали: 10
Milashka_Tanechka (17.02.2021, 10:57), watermaster (17.02.2021, 10:57), DurangoKid (17.02.2021, 10:57), vera_parfenova (17.02.2021, 10:57), looking4love1979 (17.02.2021, 10:57), johnagriffen (17.02.2021, 10:57), AnaCassanova (17.02.2021, 10:57), tender_secret (17.02.2021, 10:57), Lenocka (17.02.2021, 10:57), feelveronika (17.02.2021, 10:57)
vetalisimus
Сообщение21.04.2021, 16:30
Сообщение #5


Новобранец
*

Группа: Заслуженный шаман форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.12.2013
Пользователь №: 4463
Спасибо сказали: 16 раз(а)

Репутация:   7  Цитата(Admin @ 21.04.2021, 10:57) *erdi_beyaz
Сообщение21.04.2021, 19:28
Сообщение #6


Новичок
*

Группа: Пользователь
Сообщений: 54
Регистрация: 05.06.2013
Пользователь №: 29907
Спасибо сказали: 5 раз(а)

Репутация:   4  gateway999
Сообщение21.04.2021, 20:34
Сообщение #7


Уважаемый
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 1015
Регистрация: 30.04.2009
Пользователь №: 650
Спасибо сказали: 115 раз(а)

Репутация:   276  

 
Теги: виховання прийоми
Тема закрыта


RSS | http://kakkonisrut.blogspot.com/2021/02/2_15.html http://iugevesel.blogspot.com/2021/02/11.html http://pliashutzarnici.blogspot.com/2021/02/2-1.html http://nevirostui.blogspot.com/2021/03/5.html http://bipolaroshka.blogspot.com/2021/02/blog-post_715.html http://iugevesel.blogspot.com/2021/02/7-2021_24.html

Форум IP.Board 2018 © IPS, Inc.